U akcionarskom drušvu Energoprojekt Oprema 28.10.2019. održana je eksterna provera integrisanog menadžment sistema (IMS).
Programom audita obuhvaćene su stalne i privremene organizacione jedinice (projekti). Na završnom sastanku proveravača sa menadžmentom društva istaknuto je da se potvrđuje sprovođenje aktivnosti pokrivenih predmetom i područjem primene sertifikovanih sistema menadžmenta i da se ostvaruje kontinualna usklađenost uspostavljenog sistema menadžmenta sa kriterijumima provere i sa zakonskim i drugim zahtevima. Stoga proveravački tim preporučuje da izdati sertifikati za SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008 ostanu i dalje važeći, kao i da se izdaju sertifikati za SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRPS ISO 50001:2012 i IQNet SR 10:2015.
Energoprojekt Oprema a.d. sertifikovan je prvi put po standardu SRPS ISO 9001 25.03.1999..
Ostali sertifikati na snazi su od 31.08.2005. (SRPS ISO 14001), 08.12.2008. (SRPS OHSAS 18001), 26.12.2016. (SRPS ISO/IEC 27001 i SRPS ISO 50001) i 17.01.2017. (IQNet SR 10).